رییس اداره : شما حقوق ات چقدره ؟
من : ….. تومن
رییس اداره : حقوق قبل از تحریم ها؟
من : !!!؟

Advertisements