نماینده کاسبی می کرد
کاسبه دزدی می کرد
دزده وزیر عوض می کرد
مداحه هفت تیر کشی می کرد
گاهی وقت ها دزده نمایندگی می کرد

Advertisements