آمریکا هم یه کشور هست . خیلی به خودتون فشار نیارید .

Advertisements