بدینوسیله هر جایی که خالی بود شما را در آنجا منصوب می نمایم .

Advertisements