مردم در صف عابر بانک ها شعار می دادند…

Advertisements