موش توی سوراخ نمی رفت لنگر به دمش می بست

Advertisements