ـ آقازاده چیکاره هستند؟
ـ توی کار صادرات انقلاب هستند.

Advertisements