فرعون تو بخواب ……. که بلند شدنت هم فایده ای نداره.
(بخشی از نامه منتشر نشده کوروش )

Advertisements