به خودم که اومدم دیدم ای بابا اینجا ایرانه…
(قسمتی از خاطرات منتشر نشده کوروش)

Advertisements