پسرم
اون روزها ملت رو به سهمیه می گرفتند تا به تب راضی بشن!!

Advertisements