آقا ریش تراش اش حرف نداره !!
برای یه رییس جمهور بوده که هیچ وقت ازش استفاده نمی کرده

Advertisements