سرانجام بر اثر تحمل سال ها درد و رنج ناشی از یارانه شهید شد.

Advertisements