به بابام میگم برو پشت ماشین ات بجای
امان از دل زینب
بنویس:
امان از ملت شکم پرست

Advertisements