ـ عروس خانم برای بار آخر می پرسم: وکیلم؟؟
ـ با توجه به نشست سران خانواده داماد و نماینده ویژه خانواده عروس ، بله!!

Advertisements