ای کسانی که ایمان آورده اید
«ایمان آورده شده پس داده نمی شود»

Advertisements