ـ آقا داماد چیکاره هستند؟
ـ توی کار بیزینس یارانه هستند!

Advertisements