و در حالی که به انسان ها و توافقات نهادینه شده آنها
بیلاخ می داد با سرعت مطمئنه ،از چراغ قرمز عبور کرد…

Advertisements