اینجا
همه با هم برابر نیستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

Advertisements