ـ عروس خانوم برای بار سوم می پرسم. وکیلم؟
– با توجه به استقبال بی نظیر و بی سابقه خانواده داماد بله!!

Advertisements