پسرم
اون روزها به وعده سر خرمن می گفتند یارانه

Advertisements