ما(من و بانو) خوشحالیم
چون فردا تولد منه
تو هم به کار خودت برس بلکه اونجات خنک بشه 😀
با تشکر
شازه تحت فیلطر

Advertisements