بابام سال ها قبل، گاوصندوقی برای خونه خرید

گاوصندوقه، هنوز افسرده است

چون بابام کارمند بود.

Advertisements