دیوانه ای رو دیدم که عاقل ها  را نصیحت می کرد .

Advertisements