پسرم

اون روزها ایران بود

ولی دیگه شکل گربه نبود…

Advertisements