از همه چیز که خسته شدی، به آغوش پناه ببر و منتظر معجزه لبخند باش.

Advertisements