جهان سوم جایی است که مردمش فقط می گویند جهان سوم جایی هست که…

Advertisements