استمرار هر حکومت ،بستگی به مقدار حماقت مردمش داره.

Advertisements