ژانر اینایی که با دوست دخترشون که میرن بیرون فقط

حواس شون به اینه که ملت به دوست دخترشون نگاه می کنن یا نه!

Advertisements