حماقت ، حماقته و زمان و مکان ، چیزی رو عوض نمی کنه.

یک روز آتش زدن پرچم  یک کشور

یک روز آتش زدن کتاب آسمانی یک دین

Advertisements