حماقت یعنی تقویمی داشته باشی که هر 10 هزار سال یکبار یک ثانیه

خطا داشته باشه بعد هر سال بروی توی کوه و کمر دنبال ماه بگردی!

Advertisements