مرگ بر این اسراییل  که یه بار برای همیشه نمیزنه هر چی

فلسطینی هست بکشه که هر سال روز قدس سرعت اینترنت به فاک نره .

Advertisements