جهان سوم جایی هست که همه از فرهنگ موجود انتقاد می کنند

ولی به موقعش خودشون سرآمد بی فرهنگی هستند!!

Advertisements