وای به روزی که لنگر توی مغز آدم ها بخوره.

Advertisements