این یه واقعیت هست که ما همه جا فقط یه شماره هستیم

Advertisements