91 سال پیش چراغ راهنمایی اختراع شده ولی ملت هنوز یاد نگرفتند چطوری استفاده کنند!

فاجعه اونجاست که بخواهی از الان چیزی یادشون بدهی!!

Advertisements