اینجا ایران است

جایی که گوشزد کردن اشتباه یک مدیر حماقت محسوب میشه!

Advertisements