اینایی که وقتی  حرف می زنند ، می فهمی اجدادش چکاره بودند .

Advertisements