خاله زنک بازی‌ تنها‌‌ ژانر دست نخورده و بدون تغییر تاریخ هست .

Advertisements