آره مهندس

یه بار مست زندگی شدم به خودم که اومدم سه تا بچه داشتم!

Advertisements