– عروس‌ خانم برای بار سوم می پرسم وکیلم؟

– عروس رفته گل بچینه  توسط سازمان سیا دزدیده شده!!

Advertisements