بعد از یه مقایسه اجمالی می توان گفت در ایران نظم مدیریتی

استفاده از توالت های بین راهی بهتر از سیستم مالیات گیری هست

Advertisements