(20 سال بعد)

پسرم

اون روزها هرکسی گم می شد

یا توی آمریکا پیداش می کردند یا توی بهشت زهرا

Advertisements