زندگی یه شوخیه

منتهی بعضی ها جنبه اش رو ندارند.

Advertisements