اینایی که اگه بنویسند: دارم جر می خورم باز هم ملت براشون لایک میدن.

Advertisements