جهان سوم جایی است که قوانین ایجاد می شوند تا زیر پا گذاشته شوند.

Advertisements