شما نمی خواهد فکر کنی ، ما خودمون فکر می کنیم

یا

شما رای ات رو بده ، بقیه اش با ما!

Advertisements