هیچ وقت نتونست دستمال توالت رو به عنوان یک نماد غربزدگی کنار آفتابه بپذیره.

Advertisements