جهان سوم جایی هست که صبح وقتی می خواهی بروی بیرون اولین کار

مهمی که باید انجام بدی این هست که شناسنامه ات رو بگذاری توی جیب ات.

Advertisements