خر که رم بکنه به صاحبش هم لگد میزنه!

Advertisements