در اثر فشارهای بین المللی بر عمه و سایر اعضای خانواده

فیلترچی وی مجبور به آزادسازی بخشی از وردپرس شد.

Advertisements